Výběr podle značky:

Doporučujeme

AMD FX 6300 AM3+ 3.5GHz 8MB CPU processor FX serial

AMD FX 6300 AM3+ 3.5GHz 8MB CPU processor FX serial

AMD FX 6300 AM3+ 3.5GHz 8MB CPU processor FX serial

2220,- Kč Detail

Hlavní kategorie » Solární-FOTOVOLTAIKA » Invertory a měniče » GridFree komponenty

WATTrouter M SSR + měřící modul

WATTrouter M SSR je sofistikovaný programovatený regulátor pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s instalovanou fotovoltaickou nebo větrnou elektrárnou, s možností spínání 2 externích polovodičových relé (SSR). Proudový měřicí rozsah 3x20A.

WATTrouter M je programovatelný regulátor vlastní spotřeby fotovoltaických elektráren (dále jen FVE). Po správné instalaci a nastavení regulátor dokonale optimalizuje vlastní spotrebu elektriny vyrobené vaší FVE. WATTrouter M se skládá z měřícího modulu a vlastního regulátoru.

Parametry měření:

Proudový měřící rozsah - 0-20 A (±5%)
Napěťový měřící rozsah - 230 VAC (±5%)
Proudová zatížitelnost měřícího systmu - 0-40 A AC (±5%)

Obsah balení

WATTrouter - regulátor
Merící modul
Instalacní CD obsahující i manuál
USB A-B kabel pro propojení WATTroutru s pocítacem

WATTrouter M zajištuje následující funkce:

Třífázové nepřímé měrení velikosti proudu.
Automatická detekce napětí pro určení směru proudu.
Vyhodnocení činných výkonu v jednotlivých fázích pro stanovení přebytku vyrobené energie.
Regulace podle součtu výkonu (sumárního přebytku) ze všech tří fází nebo podle přebytku v každé fázi.
Spínání až 6 výstupů (2 triakových, 2 reléových a 2 externích polovodičových relé- SSR) podle nastavitelných priorit.
Optimální využití prebytku z FVE v triakových a SSR výstupech proporcionálním synchronním spínáním ohmické záteže v souladu s evropskými normami EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Velmi krátká prumerná dynamická odezva regulátoru (do 10 s)
Volitelný program CombiWATT pro spínání záteží v kombinovaném režimu přebytek FVE + nízký tarif (vhodný predevším pro ohrev TUV a napr. i pro bazénové filtrace).
Vstup pro signál nízkého tarifu (noční proud) pro funkci CombiWATT (kombinovaný režim provozu).
3 vstupy pro připojení pulzních výstupů externích elektromeru, které mohou meřit jakékoli výkony, naměřené hodnoty jsou zobrazovány v aplikaci WATTconfig i na webovém rozhraní.
Oddělený měřící modul a regulátor pro snadnejší instalaci do stávajících domovních rozvodů.
Software WATTconfig pro MS Windows XP a vyšší zajišťuje komfortní nastavení a sledování činnosti regulátoru pomocí rozhraní USB a Ethernet.
Integrované webové rozhraní umožňující komfortní nastavení a sledování činnosti regulátoru pomocí bežného internetového prohlížeče.
Modul reálného času zálohovaného lithiovou baterií pro pokročilé řízení výstupu i funkce CombiWATT.
Denní, týdenní, mesíční a roční statistiky výroby, přebytku a spotřeby.
Možnost aktualizace firmwaru (pro registrované zákazníky).

Měřící modul v reálném čase měří proud ve všech fázích. Regulátor vyhodnocuje měřené proudy a je-li zjištěna výroba FVE, spíná připojené spotrebiče dle nastavitelných priorit, přicemž se neustále snaží udržet nulový tok energie meřícím modulem, tzv. "virtuální nulu" (součet činných výkonu ve všech třech fázích = 0 nebo volitelne na každé fázi oddelene).

WATTconfig

Je software pro nastavení kritérií regulace a měření WATTroutru. WATTconfig je dostupný pro OS Linux, Windows a jako aplikace pro Android. Možné je také pracovat ve webovém rozhraní WATTconfig. Instalační soubory jsou k dispozici ke staření v souvisejících souborech níže na této stránce.Spínání dle priorit probíhá následovne:

Ve výchozím stavu (v noci) jsou všechny spotřebiče vypnuté. Je-li ráno zjištěna výroba FVE (součet činných výkonů je větší než nula), dojde k sepnutí výstupu s první (nejvyšší) prioritou.

Okamžik sepnutí se liší pro triakové a reléové výstupy. SSR výstupy spínají shodně jako triakové.

Triakové/SSR výstupy se sepnou prakticky ihned po zjištění výroby a regulátor jimi plynule (synchronním rízením) udržuje "virtuální nulu".
Reléové výstupy se sepnou až tehdy, překročí-li výkon FVE nastavený údaj o příkonu spotřebiče. Alternativně lze reléové výstupy provozovat v režimu tzv. předřazení při dostatku výkonu na proporcionálním výstupu, čímž lze dosáhnout maximálního využití vyrobené elektrické energie – viz funkce Predradit (tr./SSR).

Po sepnutí spotřebiče s první prioritou (u triakového výstupu sepnutí na nastavený maximální výkon) se čeká, až výkon FVE opět stoupne (rozednívá se). Je-li i při tomto sepnutém spotřebiči zjištěna výroba, sepne se ve shodném režimu spotrebic s druhou prioritou.

Při dalším zvýšení výkonu FVE se ve shodném režimu připnou další spotřebiče.

Dojde-li ke snížení výkonu FVE nebo k zapnutí jiného spotřebiče nepřipojeného na WATTrouter, sepnuté výstupy se opět odpojí dle nastavených priorit (nejprve se odpojí spotřebič s nejnižší prioritou).

U reléových výstupů lze nastavit minimální dobu sepnutí. Je-li zároveň s reléovým výstupem sepnut triakový/SSR výstup s vyšší prioritou a dojde ke snížení výkonu FVE, triakový/SSR výstup sníží výkon spotřebiče (i na nulu) tak, aby byla pokud možno udržena virtuální nula na měřícím modulu.

Regulátor, vyjma předchozího odstavce, nikdy neporuší stanovené priority.

Výše uvedený princip platí pouze u standardního zapojení mericího modulu ihned za elektromerovým rozvaděčem tak, aby WATTrouter využíval pouze skutečné přebytky FVE (doporucené zapojení). Regulátor ovšem lze zapojit i tak, aby využil celou výrobu FVE a na ostatní spotrebice v objektu nedbal zřetel.

Výše popsaný základní regulační režim lze kombinovat se sepnutím za podmínky přítomnosti signálu

Související dokumenty
WATTrouter_Manual_CZ.pdf
(WATTrouter_Manual_CZ.pdf)
WATTrouter Firmware v2.5
(wattrouter_firmware_v2_5.zip)
WATTconfig pro Windows v2.5.10
(wattconfig_Windows_v2_5_10.zip)
WATTconfig pro Linux v2.5.10
(wattconfig_Linux_v2_5_10.zip)
WATTconfig pro Android v1.3
(wattconfig_Android_v1_3.zip)

Specifikace
Napájení (V) 230 V
Spotřeba (W) max. 25 W
Hmotnost (kg) 0,45 kg

,

9850,- Kč s DPH   ks